» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • YILDIRIM, B . (2017). Bulgaristan’da Türk Azınlığa Yönelik Unutulmuş Üç Büyük Siyasî Suikast, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (3), 864-877. DOI: 10.21547/jss.318549 (Temmuz 2017)
 • YILDIRIM, Bülent, Balkan Savaşları Sırasında Havsa Ve Çevresindeki Yerli Rumların Türklere Yönelik Saldırıları Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 17 Sayı: 2 Aralık 2015, ss.205-218. (Aralık 2015)
 • Yıldırım, Bülent, “Resmi Nüfus Sayımlarına Göre Bulgaristan’da Türk Nüfusu (1878 - 1934)” Türk Dünyası Araştırmaları, C. 109, S. 214, İstanbul, Ocak/Şubat 2015, ss. 93-108. (Şubat 2015)
 • Yıldırım, Bülent, “Bulgaristan’daki Türk Okullarında Latin Harflerinin Uygulanma Süreci Ve Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Desteği” Asia Minor Studies, Cilt 3, Sayı 5, Kilis Ocak 2015, ss. 135-146. (Ocak 2015)
 • YILDIRIM, Bülent, “Balkan Savaşlarında Bulgar Ordusu Ve Komitacıların Batı Trakya’daki Faaliyetleri”, History Studies, Special Issue on From Past to Present The Turks in Greece, Volume 6, Issue 2, February-2014, p.143-160. (Şubat 2014)
 • Yıldırım, Bülent, “Bir Rum Gazetecinin II. Abdülhamid ve Ermeni Meselesi Hakkındaki Düşünceleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 170, İstanbul, Eylül/Ekim 1997. (Eylül 2007)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Yıldırım, Bülent, “Ermeni Komitelerinin Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Bulgaristan Örneği”, 19.-20. Yüzyıllarda Türk Ermeni İlişkileri Kaynaşma-Ayrılık, Yeni Arayışlar Uluslararası Sempozyumu” (5-7 Ocak 2015), Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yayın No: 10, İstanbul 2016, s. 750-767 (Aralık 2016)
 • Yıldırım, Bülent, "Bulgar Ordusu Harekâtında Milisler", 100. Yıldönümünde Balkan Savaşları ve Edirne, İstanbul 2013, s. 65-79. (Ekim 2013)
 • Yıldırım, Bülent, I. Balkan Savaşı’nda Bulgaristan Ordusu’nda Taşnak Komitecisi Antranik Ozanyan ve Faaliyetleri, BalkanSavaşlarının100. Yılı Uluslararası Balkan Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul 2012 (Kasım 2012)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Yıldırım, Bülent, "Latin Harflerine Geçiş Sürecinde Bulgaristan'daki Türk Basını'na Türkiye Cumhuriyeti'nin Yardımları", Kültürlerarası Kavşakta Bulgaristan ve Türkiye : Dil, Tarih ve Edebiyat Sempozyumu 10-13 Ekim 2013, Plovdif Paisy Hilendarski Üniversitesi, Filibe 2013 (Ekim 2013)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yıldırım, Bülent, “Bulgaristan Emaretinin Kurulmasından Sonra Bulgaristan’daki Ermeni Kiliselerinin Statüsü”, Türk Tarihinde Balkanlar (Balkans in The Turkish History), Edt; Zeynep İskefiyeli, M. Bilal Çelik, Serkan Yazıcı, Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Sakarya 2013.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yıldırım Bülent, Ermeni Komiteleri ve PKK İlişkisi Siyasî mi Organik mi?, Türk Yurdu, Yıl 106, Sayı 353, Ankara Ocak 2017. (Ocak 2017)
 • Yıldırım, Bülent, “Osmanlı Devleti’nde Yapılan İlk Modern Nüfus Sayımına(1881-1882-1893) Göre Edirne’deki Ermeni Nüfusu”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.1, S.2, Edirne, Temmuz 2011. (Temmuz 2011)
 • Yıldırım, Bülent, I. Balkan Savaşı’nda Bulgaristan Ordusundaki Gönüllü Ermeni Birliği, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sayı: 13, İstanbul 2008.
 • Yıldırım, Bülent, “XIX. Yüzyılda Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışında Etkili Olan Unsurlar ve Ayrılıkçı Ermeni Faaliyetleri”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 4, Sayı:7, Ankara 2006.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yıldırım, Bülent, "Ermeni Çeteci Antranik ve Gerçekler" 1915'e Hapsedilen Tarih Ermeni Meselesi, Gençlik Kitabevi, Konya Ekim 2016, ss. 57-72. (Ekim 2016)
 • Yıldırım, Bülent, “Balkanlarda Ermeni Komiteleri” Sevk ve İskân’ın 100. Yılında Türk-Ermeni İlişkileri, Yayına Hazırlayan; Haluk Selvi, İstanbul Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul Nisan 2014, s. 131-152. (Nisan 2014)
 • Yıldırım, Bülent, Bulgaristan’daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2014. (Mart 2014)
 • Bülent Yıldırım, "Bulgaristan'daki Müslüman Türk Azınlığa Baskılar ve Göç (1934-1939)" Balkanlar ve Göç, Edt. Ali Fuat Örenç, İsmail Mangaltepe, Bursa Kültür A.Ş. yay., Bursa, 2013, s. 421- 429. (Ekim 2013)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Melike Baymak, II. Dünya Savaşı Sonrası Kosova’daki Müslüman Türk Azınlığın Siyasî Hayatları, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne 2014.
 • Mehmet Küçük, Türk Demokrasi Tarihinde Değişim: Demokrat Parti Örneği (1946-1957), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne 2013.
 • Muhammed Tağ, "Temettuat Defterlerine Göre Edirne'de Romanlar" Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilidalı, Edirne, 2015

Editörlük / Yayınlama

 • Human Rights in Bulgaria Fundemental Rights and Liberties (Minority Rights), Editor Bulent YILDIRIM, Trakya Üniversitesi Yay., Edirne 2016 (Haziran 2016)
 • BULGARİSTAN’DA İNSAN HAKLARI, TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER "2014 Raporu", Editör Bülent Yıldırım, Trakya Üniversitesi yay., Edirne Şubat 2016

Yapılan Hakemlikler

 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, Edirne, Haziran 2013 (Haziran 2013)
 • Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, Sayı: 33, Bahar 2013, Ankara 2014 (Mayıs 2013)
 • İstanbul Üniversitesi Güneydoğu Araştırmaları Merkezi Dergisi, Sayı 20, İstanbul 2012.
 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı, 56, İstanbul 2012/2.
 • Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt, XXVII, Sayı, 81, Ankara, Kasım 2011. (Kasım 2011)
 • İstanbul Üniversitesi Güneydoğu Araştırmaları Merkezi Dergisi, Sayı 19, İstanbul 2011. (Şubat 2011)

» Verdiği Dersler

Bulgaristan'da Müslüman Türk Azınlığı Ve Göçler Soğuk Savaş Dönemi Ve Sonrası II (Doktora)

Bulgaristan'da Müslüman Türk Azınlığı Ve Göçler I (1878-1944) (Doktora)

Cumhuriyet Dönemi İktisat Politikaları I - II (Doktora)

Türk Demokrasi Tarihi I - II (Yüksek Lisans)

Türkiye - AB İlişkileri I - II (Lisans)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi III - IV (Lisans)

Türkiye-Bulgaristan İlişkileri Tarihi I-II (Yüksek Lisans)