» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tavşancı, A.,“Avrupa Birliği Çevre Politikası Çerçevesinde Çevre Vergileri”, İktisat/İşletme ve Finanas, S: 236 (Kasım 2005)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Tavşancı, A. ve S. Apak, “Tax Auditing in Turkey The European Union Process”, 2. Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, September 15-18, 2010, istanbul (Eylül 2010)
 • Apak,S, Aykut Tavşancı, Enver Çevik, “TheDevelopment of Foreign Banking in the 20. Century in Turkey and their Compliance with the Economic Policies”, 12. World Congres of Accouting Historians (WCAH), Vol. III, July 20-24, 2008, İstanbul (Temmuz 2008)
 • Sudi Apak, Aykut Tavşancı, “Short Term Capital Movements And Foreign Ownership In Turkish Banking Sector”, International Symposium On International Capital Flow Emerging Markets, 24-27 April 2008, Bandırma (Nisan 2008)
 • Güvemli O, S. Apak, A. Tavşancı, “Budget deficit and goverment debts: the Turkish case”, Science, Economics and Technologies in the Global World, Vol.III (1), Prof.Dr. Assen Zlatarov University , 14-16 September 2007, Bourgas (Eylül 2007)
 • Apak, S., K. Çalıyurt, A.Tavşancı, “Development of Turkish Banking in Accordance with Economic Policies in the 20. Century”, The Balkan Countries’ 1. International Conference on Accounting Auditing, 8-9 March 2007, Edirne (Mart 2007)
 • Tavşancı, A., S. Apak, “Harmonization of the Taxes in the European Union”, Science, Economics and Technologies in the Global World, Vol. 1, Prof.Dr. Assen Zlatarov University, 15-16 September 2006, Bourgas (Eylül 2006)
 • Tavşancı, A., “Indirect Taxes in The European Union”, European Prospects for The National Economy, Varna Universty of Economics, 9-10 June 2005, Varna (Haziran 2005)
 • Tavşancı, A., “Taxation Policy in European Union”, International Scientific Conference UNITECH’04, Vol. 3, 18-19 Novomber 2004, Gabrovo (Kasım 2004)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tavşancı,A., Burcu Keçeci “Avrupa Birliği Sürecinde Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisi ve Anayasal Çerçeve”, Vergi Sorunları, S: 250 (Temmuz 2009)
 • Apak,S., Aykut Tavşancı, Türkiye’de Yabancı Bankacılığın Gelişimi ve Ekonomi Politikaları İle Uyumu”, Maliye Finans Yazıları, Yıl:22, S.80 (Temmuz 2008)
 • Tavşancı, A., “Yasama Organının Vergilendirme Yetkisi ve 1982 Anayasası”, Vergi Dünyası, S: 306 (Şubat 2007)
 • Apak, S., A. Tavşancı, “Bankacılık Kredileri ve Yabancı Sermaye Yatırımlarının Politik Riske Göre Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, MUFAD, S: 33 (Ocak 2007)
 • Tavşancı, A., “Vergilendirme Yetkisinin Anayasal Sınırları ve 1982 Anayasası”, VERGİ SORUNLARI, S: 203 (Ağustos 2005)
 • Tavşancı, A.,“Vergilendirme Yetkisinin Uluslararası Alanda Sınırlandırılması”, E-YAKLAŞIM, S: 20 (Mart 2005)
 • Tavşancı, A., “Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği Vergi Sistemi ile Uyumlaştırılmasının Dolaylı Vergiler Açısından Değerlendirilmesi”,VERGİ DÜNYASI, S: 281 (Ocak 2005)
 • Tavşancı, A., “Vergilendirme Yetkisi Açısından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Avrupa Birliği’ne Uyumu”, E-YAKLAŞIM, S: 18 (Ocak 2005)
 • Tavşancı, A., “Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği Vergi Sistemi ile Uyumlaştırılmasının Dolaysız Vergiler Açısından Değerlendirilmesi”,VERGİ SORUNLARI, S: 196 (Ocak 2005)
 • Tavşancı, A., “Yürütme Organının Vergilendirme Yetkisi ve 1982 Anayasası”,VERGİ SORUNLARI, S: 189 (Haziran 2004)
 • Tavşancı, A., “Türkiye’de Yerel İdarelerin Vergilendirme Yetkisi ve 1982 Anayasası”, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, C: 4, S: 1, (Haziran 2004)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Tavşancı, A., Sudi Apak, “Avrupa Birliği Çevre Politikası Çerçevesinde Türkiye’de Çevre Vergileri”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, İzmir (Eylül 2009)
 • Apak,S., Aykut Tavşancı, “Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinin Maastricht Kriterleri Açısından Ekonomiye ve Şirket Stratejilerine Etkileri”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, İzmir (Eylül 2008)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Tavşancı, A., “Tanzimattan Günümüze Osmanlı-Türk Anayasalarında Vergilendirmeye İlişkin Hükümler”, Prof. Dr. Naci Muter’e Armağan, Ed. Ramazan Gökbunar vd, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, 2014 (Nisan 2014)
 • Tavşancı, A., “Anayasanın Temel İlkelerinin Devletin Vergilendirme Yetkisinin Sınırlandırılmasına Etkisi”,Disiplinlerarası Yaklaşımla İnsan Hakları, Editör: Selda Çağlar, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul (Aralık 2010)
 • Tavşancı,A., “Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisi”, Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, Editör: Figen Altuğ, Özhan Çetinkaya, Selçuk İpek, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa (Nisan 2010)
 • Tavşancı,A., “Osmanlı İmparatorluğunda Vergilendirme Yetkisi”, Prof.Dr. Mualla Öncel’e Armağan, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 243, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara,2009

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Çelik, A., Vergi Yargılama Usulünde Vergi Usul kanununun Uygulanması (Haziran 2014)
 • Güngör Doğu, H.,Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Kayıt Dışı Ekonomi İle İlişkisi ve Kayıt Dışını Önlemeye Yönelik Vergi Politikaları, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Aralık 2011)
 • Gül, İ., Devletin Ekonomide Değişen Rolü: 18. Yüzyıl’dan Günümüze Devlet Anlayışındaki Değişmeler, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Ocak 2009)
 • İşbilir, Ş.,Türkiye’de Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Çözüm Yolları, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Eylül 2008)
 • Keçeci, B., Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Haziran 2008)
 • Gültekin, R., Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Haziran 2008)
 • Şaan, A., Türkiye’de Vergi Kaçakçılığının Önlenmesinde Vergi Denetiminin Etkinliği, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Enstitüsü (Mayıs 2008)

Diğer

 • Tavşancı, A., “Avrupa Birliği Vergi Politikası”, ABAKÜS, Çanakkale SMMM Odası Yayını (Temmuz 2007)
 • Tavşancı, A., “Üniter ve Federal Yapıdaki Devletlerde Vergilendirme Yetkisi ve Kullanımı”, OLUŞUM, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayını, Yıl: 15, Sayı: 57 (Ocak 2007)
 • Tavşancı, A., “Bir Vergi Güvenlik Müessesesi: Emsal Kira Bedeli”, OLUŞUM, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayını, Yıl: 14, Sayı: 53 (Ocak 2006)
 • Tavşancı, A., “Vergi Hukukunda Özel Sözleşmeler, Peçeleme ve Yasak Faaliyetler”, OLUŞUM, S: 50 (Nisan 2005)
 • Tavşancı, A., “Eğitim Sorunlarının Çözümünde Açıköğretim”, OLUŞUM, S: 49 (Ocak 2005)
 • Tavşancı, A., “Vergi Güvenliği ve Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Vergi Güvenlik Önlemleri”, OLUŞUM, S: 46 (Nisan 2004)
 • Tavşancı, A., “Vergilendirme Sınırının Aşılması ve Ekonomik Sonuçları”, OLUŞUM, S: 44 (Ekim 2003)

» Verdiği Dersler

Kamu Maliyesi

Türk Vergi Sistemi

Vergi Hukuku

Vergi Politikası

Vergilendirme Yetkisi